+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba

Navodimo samo dio do sada uspješno izvedenih radova

Ugradnja novih ankera u ankerskom polju na brani HE Grančarevo – Trebinje (2015. g)

Investitor: ZP ''Hidroelektrane na Trebišnjici'' – a.d. Trebinje
U okviru ovog projekta izvedeni su sljedeći radovi:
- Usmjereno bušenje kosih bušotina do dubine 60,00 m za ugradnju geotehničkih sidara
- Mjerenje inklinacija bušotina
- Izvođenje opita vodopropusnosti (Lugeon metoda)
- Ugradnja i injektiranje Dywidag sidara (sa 12 pramenova x Ø 15,7 mm, elektro izolovana)
- Natezanje sidara na potrebnu silu
- Rasterećenje postojećih PZ sidara na potrebnu silu
- Bušenje novih drenažnih bušotina
- Pročišćavanje postojećih drenažnih bušotina

Geološki, geotehnički istražni radovi za HE Kovanići na rijeci Bosni, kod Zenice (2015./2016. g)

Investitor: JP ''Elektroprivreda BiH''  - Sarajevo

U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem, wireline i standardni sistem
- Izvođenje opita vodopropusnosti (Lugeon metoda)
- Laboratorijska ispitivanja i analize

Geološki istražni radovi za potrebe RMU Kakanj, na lokalitetu Mošćanica Repovački potok

Investitor: Geo-Marić doo Mostar / RMU Kakanj (2014. g)
U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem bušotina do dubine 140 m' ( Wireline i standardni sistem)

Istražno jamsko bušenje za rudnik olova u Olovu

Investitor:  GEOMET doo Olovo / Mineco Beograd (2014. g)
U okviru ovog projekta izvedeno je slijedeće:
- Bušenje sa jezgrovanjem kosih bušotina u istražnoj jami do dubine 150 m

Zamjena ankera u ankerskom polju na HE ''Grančarevo'' – HET 1, Trebinje

Investitor: ZP Hidroelektrane na Trebišnici, a.d. Trebinje (2014. g)
U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje kosih bušotina do dubine 60,00 m za ugradnju geotehničkih sidara
- Obušivanje postojećih geotehničkih sidara
- Mjerenje inklinacije bušotina
- Izvođenje opita VDP-a, Lugeon metoda
- Ugradnja Dywidag geotehničkih sidara
- Natezanje sidara na potrebnu silu (2650 kN)
- Rasterećenje postojećih sidara na potrebnu silu

Geomehanički i geološki istražni radovi, izrada projekta za potrebe izgradnje vjetroparka ''Gradina'' kod Tomislavgrada (2014. g)

Investitor: Vran Dukić doo Tomislavgrad
- Terenski istražni radovi – bušenje sa jezgrovanjem
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog projekta

Geotehnički istražni radovi na koridoru 5C, poddionica Drivuša – Klopče, kod Zenice (2014 g)

Investitor: Hering dd Široki Brijeg
- Terenski radovi – bušenje sa jezgrovanjem (Wire line sistem)

Sanacioni radovi na objektima HE Rama

Investitor: JP Elektroprivreda HZ-HB , Mostar
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Radovi na bušenju, Konsolidaciono i kontaktno injektiranje,
- Ugradnja SN ankera,
- Sanacija stijenske padine ugradnjom mlaznog betona sa ugradnjom čel. armaturnog pletiva,
- Sanacija bet. obloge tunela kemijskim injektiranjem i mlaznim betonom sa čeličnim polipropilenskim vlaknima,
- Sancija betona na vodnim komorama vodostana i vertikalnog šahta.

Sanacija cestovnog tunela „Vranduk 2“ na putu Zenica – Doboj, 1998

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
U okviru ovog projekta izvedeni su sljedeći radovi:
- Radovi na bušenju i kontaktnom i konsolidacionom injektiranju,
- Ugradnja samobušećih sidara „Titan IBO“ i SN ankera,
- Kompletna hidroizolacija tunela sa ugradnjom geotextila i tunelske PVC folije.

Most "Musala" Mostar

Sanacija i konsolidacija lijeve i desne obale Neretve, 2000.
Investitor: Direkcija za igradnju grada Mostara – Mostar
U okviru projekta izvedeni su sljedeći radovi:
- Prethodni istražni i geomehanički radovi,
- Radovi na bušenju,
- Konsolidaciono injektiranje,
- Kontaktno injektiranje,
- Ugradnja "Maccaloy" prednapregnutih sidara i davanje atesta

Sanacija stijenske padine na putu Sarajevo - Mostar, lokalitet Prenjska vrata

Investitor: SFOR BiH
lokalitet Prenjska vrata, 2003.g.
U okviru ovih radova rađeno je sljedeće:
1. Konsolidaciono injektiranje za povećanje nosivosti tla,
2. Bušenje i ugradnja SNS ankera,
3. Bušenje i ugradnja ankera za nošenje armaturnog žičanog pletiva,
4. Postavljanje pocinčanog armaturnog žičanog pletiva,
5. Torketi

Radovi na revitalizaciji 110 kV razvodnog postrojenja HE Jablanica

Investitor: Vlada Švicarske Federacije putem JP Elektroprivreda  BIH, Sarajevo
Lokacija. Jablanica, 2002/2003.g.
Projekat: Enterprises Electriques Fribourggeoises  Engineering - Švicarska
U okviru ovog projekta izvedeni su sljedeći radovi:
1. Prethodni istražni i geomehanički radovi,
2. Radovi na bušenju i konsolidacionom injektiranju radi povećanja nosivosti tla,
3. Izrada Mikropilota ø 131 mm, sa jezgrom od čelič. cijevi ø 60,3 x 7,1 mm,
4. Injektiranje mikropilota sistemom IRS u oblozi od geotekstila,
5. Ispitivanje i davanje atesta za Mikropilote,
6. Izrada A.B. greda, temelja i ploča na Mikropilotima.

Osiguranje temeljne jame rezervoara pitke vode, Kobilja glava

Investitor: Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Lokalitet Kobilja Glava – Sarajevo, 2004.
U okviru ovih radova rađeno je sljedeće:
1. Bušenje i ugradnja SN ankera u zidovima temeljne jame sa kontaktnim i konsolidacionim injektiranjem

Sanacija putnog tunela "Crnaja" na magistralnom putu M17

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
U okviru ovih radova rađeno je sljedeće:
- Sanacija obloge tunela reparaturnim malterima,
- Bušenje i ugradnja samobušivih ankera „Titan IBO“,
- Kontaktno i konsolidaciono injektiranje,
- Postavljanje armaturnih mreža, ugradnja mlaznog betona na unutrašnju oblogu tunela.

Sanacija temelja hale Ađustaže u MITTAL STEEL Zenica

Investitor: MITTAL STEEL, Zenica
- Bušenje za mikropilote kroz vještačke materijale (troska) i AB temelje rotaciono-udarnom metodom,
- Izrada mikropilota prečnika 250 mm, dubine 22 – 23 m,armiranih sa RA ø 32 x 3,
- Injektiranje mikropilota uzlaznom metodom sulfatnootpornim cementom sa „Post grouting“ pod pritiskom od 20 bara.

Sanacija injekcione zavjese brane HE Rama, 2006.

Investitor: JP Elektroprivreda HZ HB, Mostar
- Rotaciono-udarno bušenje injekcionih bušotina na desnom boku i iz pristupne galerija (dubine do 150 m),
- Ispitivanje VDP metodom LUGEON, 
- Uzlazno injektiranje po etažama pod pritiscima do 40 bara sa pneumatskim pakerima, 
- Izrada kontrolnih bušotina rotacionom metodom sa jezgrovanjem.

Sanacija cestovnih tunela „Balkana“ i „Dragoraj“

Investitor: Direkcija Cesta R.Srpske, Banja Luka
- Radovi na bušenju i kontaktnom injektiranju,
- Radovi na sanaciji betonske obloge tunela reparaturnim betonima i malterima,
- Ugradnja samobušećih sidara „Titan IBO“ sa injektiranjem,
- Izrada kompletne hidroizolacije tunela sa ugradnjom geotextila i tunelske PVC folije,
- Izrada sekundarne izolacije od mlaznog betona sa armaturnim mrežama.

Sanacija klizišta na putu Jablanica – Prozor, lokalitet Marina pećina

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
- Bušenje i ugradnja samobušećih sidara „Titan IBO“ sa injektiranjem,
- Postavljanje armaturnih mreža za mlazni beton i postavljanje „Mak--mat“  mreža,
- Ugradnja mlaznog betona na padini.

Sanacija klizišta na putu Tuzla - Bijeljina, lokalitet Banj brdo

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
- Izrada kosih i vertikalnih mikropilota prečnika ø 270 mm u trupu ceste,
 

Sanacija klizišta na putu M 16.4, Novi Travnik - Bugojno, lokalitet Rostovo (km 19+400)

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
Izrada Mikropilota prečnika ø 270 mm u trupu ceste,
Izrada i ugradnja kosih trajnih sidara od armaturnog čelika sa PVC zaštitom.

Trajna sanacija temelja hala Sitne Pruge, Mittal steel, Zenica

Investitor: MITTAL STEEL i Arcelor MITTAL Zenica
- Izrada vertikalnih i kosih mikropilota prečnika 165/215 mm, dubine 22 – 39 m, armiranih sa „GEWI plus“ pilotima ø 42 mm i RA ø 32 mm x 3,
- Injektiranje mikropilota metodom „Post grouting“ pritiskom 20 bara.

Geomehanički istražni radovi na mostu Mehmed Paše Sokolović u Višegradu

Investitor: Građevinski Fakultet iz Mostara
- Bušenje sa jezgrovanjem ø 122 mm, metodom Vire Line - prečnik jezgra  ø 85 mm, procenat izvađenog jezgra 95 %

Sanacija klizišta na putu Travnik – Donji Vakuf, prevoj Komar

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
- Izrada Mikropilota prečnika ø 270 mm u trupu ceste,
- Izrada armirano-betonske dijafragme na šipovima,
- Zaštita pokosa sa Mak-mat mrežama,
- Izrada potpornog zida od betonskih gabiona.

Geomehanički istražni radovi za potrebe izgradnje mosta Čelebići - Lisičići na Jablaničkom jezeru

Investitor: ŽGP , Sarajevo
- Proširivanje svijetlog otvora tunela,
- Ugradnja samobušivih sidara TITAN IBO sa injektiranjem,
- Izrada drenažnog sistema tunela,
- Ugradnja sloja mlaznog betona na zidove tunela,
- Izrada kompletne hidroizolacije tunela sa ugradnjom geotekstila i tunelske PVC folije.

Sanacija slapišta brane HE RAMA, I faza

Investitor: JP Elektroprivreda HZ HB, Mostar
- Izrada pristupnog puta u dužini cca 2 km,
- Izrada AB poprečnih pragova sa deflektorima,
- Izrada temeljne trake zaštitne bet. konstrukcije,
- Konsolidaciono injektiranje radi poboljšanja nosivosti tla,
- Ugradnja štapnih SN sidara,
- Ugradnja prednapregnutih geotehničkih sidara.

Radovi na izradi injekcione zavjese brane HE Lešće

Investitor: Hrvatska Elektroprivreda, Zagreb
- Bušenje za injektiranje na desnom boku i u galeriji brane dubine do 90 m,
- Injektiranje uzlaznom i silaznom metodom pod pritiskom do 30 bara,
- Bušenje sa jezgrovanjem metodom Vire Line,
- Ispitivanje VDP metodom LUGEON,
- Mjerenja inklinacija bušotina.

Radovi na sanaciji klizišta u Dalmatinskoj ulici u Sarajevu

Investitor: Hidrogradnja d.d., Sarajevo
Izrada mikropilota ø 216 mm armiranih sa TITAN šipkama ø 73/53 mm dubina do 16 m,
- Izrada geotehničkih prednapregnutih sidara dužine 36 m', prečnika ø 133 mm.

Sanacija klizišta na putu Novi Travnik - Bugojno, dionica Bukvići - Rostovo

Investitor: Federalna Direkcija Cesta, Sarajevo
- Izrada Mikropilota prečnika ø 270 mm u trupu ceste,
- Izrada i ugradnja kosih prednapregnutih sidara dužine 15 m', prečnika 133 mm,
- Izrada ar.betonskog potpornog zida na šipovima i odvodnjavanje.

Geomehanički i geološki istražni radovi - HE Vranduk

Investitor: Energoinvest, Sarajevo
- Bušenje sa jezgrovanjem ø 142/101 mm, 
- Laboratorijske analize i izrada Elaborata o geomehaničkim i geološkim istražnim radovima.

Geomehanički istražni radovi za višenamjensku termoelektranu KTG u Zenici

Investitor: KTG AG i Općina Zenica
- Bušenje sa jezgrovanjem sistemom Vire Line, prečnik izvađenog jezgra ø 85 mm, procenat do 95 %,
- Laboratorijske analize i izrada Elaborata o geomehaničkim i geološkim istražnim radovima.

Sanacija slapišta brane HE RAMA, II faza

Investitor: JP Elektroprivreda HZ HB, Mostar
- Uređenje pristupnog puta u dužini cca 2 km,
- Izrada AB zaštitnog zida sa razbijačima vodenog mlaza u dva nivoa,
- Bušenje za kosa geotehnička sidra i štapna sidra,
- Konsolidaciono injektiranje radi poboljšanja nosivosti tla,
- Ugradnja štapnih SN sidara,
- Ugradnja trajnih prednapregnutih geotehničkih sidara.

Sanacija i zaštita betona brane HE JAJCE II

Investitor: JP Elektroprivreda HZ HB, Mostar
- Uništavanje algi i mahovine na betonu ekološkim sredstvom za uništavanje algi,
- Fizičko odstranjivanje algi i dubinsko pranje betona sa visokotlačnim vodenim pumpama pod pritiskom od 1500 bara,
- Impregnacija prethodno opranog betona sa ekološkim sredstvom za sprečavanje ponovnog razvoja algi,
- Završna zaštita betona sa ekološkim premazom u boji protiv zadržavanja vode na betonu kao i vlage u betonu.

Izrada geotehničkog elaborata i projekta za potrebe izgradnje silosa u Tvornici cementa Kakanj

-Terenski radovi (bušenje sa jezgrovanjem sistemom “Vire Line, PQ”, SPT i VDP),
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborate i projekta.

Istražno bušenje u Rudniku Krečnjaka “Integral Carmeus”

Investitor: Rudnik Krečnjaka “Integral Carmeus” a.d. Ševarlije
- Bušenje sa jezgrovanjem sistemom “Vire Line, PQ”

Izrada geotehničkog elaborata i projekta za potrebe izgradnje vjetroelektrana kod Livna

Investitor: HB Wind, Livno
- Terenski radovi – bušenje sa jezgrovanjem standardnim sistemom,
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborate i projekta.

Geološki i geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja MHE Neretvica

Investitor: Energoinvest d.d. Sarajevo
- Terenski radovi (standardno bušenje sa jezgrovanjem,(SPT i VDP),
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborata.

Geološki i geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja Zaobilaznice oko Zenica na koridoru V c (2011.g.)

Investitor: Energoinvest d.d. Sarajevo
- Terenski radovi (bušenje sa jezgrovanjem sistemom Wire line ''PQ'' (izvođenje opita SPT),
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborata.

Geološki i geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja Cementare na površinskom kopu Rudnika Uglja Đurđevik, 2011.g.

Investitor: Rudarski Institut Tuzla - Tuzla
- Terenski radovi (bušenje sistemom “Vire Line, PQ”, (SPT i VDP),
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborata.

Izrada bušenih pilota (šipova) na sanaciji klizišta na magistralnoj cesti Sarajevo-Tuzla u mjestu Husino, 2011.g.

Investitor: Reweus-Lukavac (Federalna direkcija cesta-Sarajevo)
- Bušenje za šipove rotac.-udarno Ø 300 mm, dubine 8 m’(vertikalni) i 10 m’(kosi),
- Ugradnja armaturnih koševa,
- Betoniranje šipova sa sitnozrnim betonom MB 30.

Sanacija procjeđivanja vode ispod hidrotehničkog tunela Gorica – Dubrovnik na brani Gorica u Trebinju, 2011.g.

Investitor: Hidro Elektarane na Trebišnjici, a.d. Trebinje
- Bušenje kontrolnih i injekcionih bušotina u zolni(20 m’) i kaloti tunela(11 m’), rotaciono i rotac.-udarno,
- Kontrola VDP (Lugeon metoda),
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 11 bara,
- Kontrolna ispitivanja injekcionih materijala i izrada izvještaja.

Sanacija injekcione zavjese na brani HE Rama u Rama/Prozor, 2011.g

Investitor: JP EP HZHB d.d. Mostar
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi iz kontrolne galerije brane:
- Bušenje injekcionih bušotina dubine do 170 m’, rotaciono i rotac.-udarno,
- Bušenje kontrolnih bušotina pod raznim uglovima sa jezgrovanjem dubine do 150 m’,
- Kontrola VDP (Lugeon metoda)
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 40 bara,
- Kontrolna ispitivanja injekcionih materijala i izrada izvještaja.

Sanacija kontrolne galerije u brani akumulacije Snježnica, 2011.g.

Investitor: JP Elektroprivreda BIH, Sarajevo
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi iz kontrolne galerije brane:
- Zatvaranje pukotina epoksidnim smolama u zidovima i kaloti galerije,  
- Bušenje injekcionih bušotina i injektiranje pukotina u zidovima i kaloti galerije kemijskim injekcionim smjesama,
- Nanošenje mlaznog betona nakon završenog injektiranja,
- Kontrolna ispitivanja injekcionih materijala i izrada izvještaja.

Sanacija klizišta na pruzi Sarajevo Čapljina (km 46+700/750)

Investitor: JP Željeznice FBiH 
U okviru ove sanacije  izvedeni su sljedeći radovi na dijelu pruge :
- Bušenje i injektiranje geotehničkih sidara tip Belloli –Italija,prednaprezanje I  ispitivanje sidara,
- Bušenje , armiranje i  betoniranje šipova fi 300 mm,
- Kontrolna ispitivanja injekcionih materijala i betona  i izrada izvještaja.

Sanacija dijafragme na nasutom dijelu brane HE Mostar u Mostaru, 2011/2012.g.

Investitor: JP EP HZHB d.d. Mostar
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi sa krune brane :
- Bušenje injekcionih bušotina dubine, rotaciono i rotac.-udarno,
- Bušenje kontrolnih bušotina pod raznim uglovima sa jezgrovanjem
- Izrada mikrošipova ø 222 mm, dubine 38 m’ na završetku dijafragme
- Izrada pijezometara 2”, dubine 60 m’,
- Kontrola VDP (Lefranc metoda)
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 11 bara,
- Kontrolna ispitivanja injekcionih materijala i izrada izvještaja.

Geološki i geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja HE Janjići kod Zenice na rijeci Bosni, 2011/2012.g.

Investitor: JP Elektroprivreda BIH,  d.d. Sarajevo
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi (standardno bušenje sa jezgrovanjem, (SPT i VDP),
- Laboratorijske analize i izrada geotehničkog elaborata.

Geološki istražni radovi za potrebe polaganja plinovoda ispod rijeke Bosne, lokacija Drivuša, Zenica, 2012.

Investitor: Monter - Strojarska Montaža, Zagreb
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi (standardno bušenje sa jezgrovanjem (izvođenje opita SPT)
- Inženjersko-geološko kartiranje.

Geološki i geomehanički istražni radovi za potrebe projektovanja i izgradnje brze ceste Tuzla – Sarajevo, lokacija Podpaklenik, 2012.

Investitor: Direkcija cesta FBiH, Sarajevo
- U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi (standardno bušenje sa jezgrovanjem (izvođenje opita SPT)
- Inženjersko-geološko kartiranje,
- Geotehnička izvedbena studija Misije G1,
- Nadzor na izvođenju radova, Misija G32.

Geološki i geotehnički istražni radovi za potrebe projektovanja i izgradnje autoputa Doboj - Prnjavor, 2012/2013.

Investitor: IG Banja Luka
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi (standardno bušenje sa jezgrovanjem (izvođenje opita SPT),
- Inženjersko-geološko kartiranje i laboratorijski radovi,
- Izrada izvještaja o izvedenim radovima.

Sanacija hale paropregrijača u Departmentu Čeličana u Arcelor MITTAL - Zenica, 2012/2013.

Investitor: Arcelor MITTAL, Zenica
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Izrada bušenih šipova ispod temelja hale i ispod temelja napojnih pumpi,
- Sanacija zidova hale injektiranjem pukotina epoksidnim smjesama.

Injekcioni radovi na eliminaciji procurivanja vode na branama HE Grabovica i HE Salakovac, 2012/2013.

Investitor: JP Elektroprivreda BiH, Hidroelektrane na Neretvi
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem iz galerija brana i sa kruna brana sa VDP i praćenjem inklinacije bušotina,
- Injektiranje injekcionom smjesom sa mikrocementom,
- Injektiranje sa kemijskim masama

Geološki i geotehnički istražni radovi i izrada glavnog geotehničkog projekta za potrebe izgradnje Bloka 8 u TE Kakanj, 2012/2013.

Investitor: JP Elektroprivreda BiH
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi,bušenje sa jezgrovanjem sistemom Vireline PQ, (SPT i VDP),
- Inženjersko-geološko kartiranje i laboratorijski radovi
- Glavni geotehnički projekat Misija G21

Istražno bušenje za potrebe proširenja rudnika dijabaza Maglajci – Kozarska Dubica, 2013.

Investitor: Sloga d.o.o. Kozarska Dubica
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem sistemom Vireline PQ

Geološki i geotehnički istražni radovi za potrebe projektovanja i izgradnje Internata za djecu u Zenici, 2013.

Investitor: Turk Bošnjak-Kulturni centar, R. Turska
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- radovi (bušenje sa jezgrovanjem sistemom Wireline (izvođenje opita SPT),
- Inženjersko-geološko kartiranje i laboratorijski radovi,
- Izrada geomehaničkog elaborate sa analizom stabilnosti

Geološki i geotehnički istražni radovi za potrebe projektovanja sanacije brane Kanal i pragova u rijeci Bosna u Zenici, 2013.

Investitor: IMK Sarajevo
U okviru ovih poslova izvedeni su sljedeći radovi:
- Terenski radovi (bušenje sa jezgrovanjem sistemom Wireline (izvođenje opita SPT),
- Inženjersko-geološko kartiranje i laboratorijski radovi,
- Izrada geomehaničkog elaborate

Geološki istražni radovi za potrebe izrade projekta i izgradnju MHE Kotor Varoš (2014 g)

Investitor: Omega Green Energy doo Banja Luka
U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem, standardni sistemØ 143/86
- Izvođenje opita VDP-a (metoda Lugeon)
- Mjerenje inklinacija bušotina
- Geofizička i seizmička ispitivanja
- Inženjersko-geološko kartiranje terena
- Izrada geotehničkog izvještaja

Geološki istražni radovi za projekat kombinovane elektrane KTG Zenica (2014.g.)

Investitor: SEPCO III, EES Construction Corporation China
U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem, wire line i standardni sistem
- Izvođenje opita SPT
- Geofizička i seizmička ispitivanja
- Laboratorijska ispitivanja
- Izrada geotehničkog izvještaja

Geološki i geotehnički istražni radovi za nivo glavnog projekta za HE''VRANDUK'' (2014.g)

Investitor: JP ''Elektroprivreda BiH'' dd Sarajevo
U okviru ovog projekta izvedeni su slijedeći radovi:
- Bušenje sa jezgrovanjem, wire line i standardni sistem
- Bušenje i ugradnja pijezometarskih konstrukcija
- Izvođenje opita VDP (Lugeon metoda)
- Iskop istražnih raskopa
- Iskop istražne galerije u dužini 30 m
- Geofizička i seizmička ispitivanja
- Inženjersko geološko kartiranje terena
- Laboratorijska ispitivanja
- Izrada izvještaja za nivo glavnog projekta